สตูดิโอวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Geospatial Research and Innovation Development Studio) เรียกสั้นๆ ว่า “EnGRIDs” ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดาสุวรรณประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ และอาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล ที่มีความต้องการอยากจะร่วมพัฒนางานวิจัยของภาควิชาทางด้านภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมให้มีความเข็มแข็งและโดดเด่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์งานวิจัยของภาควิชาภูมิศาสตร์

และต้องการบ่มเพาะ พัฒนาทักษะของนักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมในสตูดิโอวิจัยให้มีความสามารถในการวิจัย รวมทั้ง ต้องการผลิตผลงานวิจัยเผยแพร่ เช่น การผลิตผลงานนำเสนอ ผลงานตีพิมพ์ และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบไม่เป็นทางการ เช่น การแบ่งปันความรู้จากกลุ่มวิจัยสู่สังคมภายนอก ผ่านสื่อออนไลน์ และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

ติดต่อ EnGRIDs

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

อีเมล์: engrids.cmu@gmail.com

เว็บไซต์: https://engrids.soc.cmu.ac.th/

สามารถติดตามเพจ Facebook “ชีวิตติด Map” สำหรับเผยแพร่ และแบ่งปันความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ ใครชอบ Map มาแจมกัน