Safe Mapping Platform

ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธ์ 2019 หรือ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 EnGRIDs ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น “Safe Mapping Platform”  ที่ถือเป็นนวัตกรรมเชิงพื้นที่ที่ทีมนักวิจัย และทีมนักศึกษาได้ร่วมพัฒนาขึ้น โดยใช้ซอร์ฟแวร์รหัสเปิด (Opensources) ร่วมกับ Application LINE สำหรับติดตามการเดินทางส่วนบุคคลเพื่อใช้ในช่วงของการระบาดของโรค

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม พัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับใช้ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จัดทำขึ้นภายใต้โครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ 2) พ.ศ. 2564-2569 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เครือข่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศชุมชนภาคตะวันออก (สชอ.)

เว็บไซต์เครือข่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศชุมชนภาคตะวันออก ใช้เป็นแหล่งศูนย์กลางรวบรวมฐานข้อมูลชุมชน โดยความร่วมมือของสมาชิกเครือข่ายในการนำเข้าข้อมูล