ออกสนามโครงการวิจัย

การลงพื้นที่ เก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อนำมาใช้ในงานวิจัย

กิจกรรมอบรมให้กับบุคคลภายนอก

กิจกรรมอบรมการใช้งานโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศ
ให้กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ

ห้องเรียน EnGRIDs

สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อบ่มเพาะ และพัฒนาทักษะของนักศึกษา