field2
field3
field5
field15
field7
field10
field14
field28
field31
field26
field4
field1

โครงการต้นแบบการเปลี่ยนแปลงของป่าต้นน้ำ ประสิทธิภาพฝายชะลอน้ำ และการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำตามภูมินิเวศของป่าต้นน้ำ

พื้นที่บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

field9
field16
field27
field29
field18
field23
field8
field22
field30
field21
field11
field36

โครงการการปรับปรุงตรวจวัดค่าผิดปกติความร้อนก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคการลดสัญญาณรบกวนในวิธีการการเปรียบเทียบ

ตรวจสอบหลักฐานทางธรณีที่ส่งผลให้เกิดจุดความร้อนก่อนการเกิดแผ่นดินไหวพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.น่าน