เราสามารถเรียกดูข้อมูลภาพและรายละเอียดต่างๆ ของภาพที่เราสนใจเพื่อจะได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนำภาพไปใช้งาน ใน GEE เองก็สามารถเรียกข้อมูลดังกล่าวมาแสดงผลในหน้าของ Console ได้เช่นกัน ดังตัวอย่างโค๊ด

// โหลดข้อมูลภาพ Landsat-8 
var image = ee.Image('LANDSAT/LC08/C02/T1/LC08_044034_20140318');

// แสดงรายละเอียดของภาพทั้งหมด
print('All metadata:', image);

// แสดงรายละเอียดของแบนด์ในภาพที่เลือก
var bandNames = image.bandNames();
print('Band names:', bandNames); // ee.List of band names

// แสดงข้อมูลระบบพิกัดของแบนด์ที่ 1
var b1proj = image.select('B1').projection();
print('Band 1 projection:', b1proj); // ee.Projection object

// แสดงมาตราส่วนของแบนด์ 1 (หน่วยเมตร)
var b1scale = image.select('B1').projection().nominalScale();
print('Band 1 scale:', b1scale); // ee.Number

// ตัวอย่างการเรียกดูมาตราส่วนของแบนด์ 8 ซึ่งมีรายละเอียดจุดภาพที่แตกต่างจากแบนด์ 1
var b8scale = image.select('B8').projection().nominalScale();
print('Band 8 scale:', b8scale); // ee.Number

// แสดงรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด
var properties = image.propertyNames();
print('Metadata properties:', properties); // ee.List of metadata properties

// แสดงรายละเอียดเฉพาะ เช่น เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของเมฆ
var cloudiness = image.get('CLOUD_COVER');
print('CLOUD_COVER:', cloudiness); // ee.Number

// แสดงเวอร์ชั่นของภาพ
var version = image.get('system:version');
print('Version:', version); // ee.Number
print('Version (as ingestion date):',
   ee.Date(ee.Number(version).divide(1000))); // ee.Date

// แสดงข้อมูลวันและเวลาของภาพ
var date = ee.Date(image.get('system:time_start'));
print('Timestamp:', date); // ee.Date

อ้างอิงจาก: https://developers.google.com/earth-engine/guides/image_info