Sentinel-2 เป็นภารกิจการถ่ายภาพแบบหลายสเปกตรัมที่มีความละเอียดสูงและกว้าง พร้อมความถี่ในการกลับมาถ่ายภาพซ้ำทั่วโลกทุกๆ 5 วัน Harmonized Sentinel-2 Multispectral Instrument (MSI) จะมีข้อมูลที่บันทึกในช่วงคลื่นตามองเห็น ช่วงคลื่นอินฟาเรด (NIR) ช่วงคลื่นอินฟราเรดคลื่นสั้น (SWIR) ช่วงคลื่นที่ใช้สำหรับการขจัดเมฆและเงา (QA) และช่วงคลื่นอื่นๆ ที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะทาง รวมทั้งหมด 24 แบนด์ มีความละเอียดเชิงพื้นที่ของภาพถ่ายอยู่ที่ 10 – 60 เมตร ให้ข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการประเมินสภาพและการเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณ ดิน และน้ำที่ปกคลุม


การโหลดข้อมูลภาพดาวเทียม Sentinel-2 แบบ Surface Reflectance

ข้อมูลภาพถ่าย Sentinel-2 MSI , Level-1C เป็นข้อมูลภาพที่ยังไม่ได้รับการปรับแก้ผลจากชั้นบรรยากาศ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 และทำการผสมสีจริงโดยใช้แบนด์ B4 B3 และ B2 จากการนำเข้าข้อมูลภาพใน Code Editor โดยใช้คำสั่ง

//กำหนดฟังก์ชั่นในการขจัดเมฆโดยใช้ Sentinel-2 QA.
function maskS2clouds(image) {
 var qa = image.select('QA60');
 
// ทำการเลือก Bits 10 และ 11 สำหรับขจัดเมฆที่มีลักษณะเป็นเมฆทึบและเมฆ cirrus ตามลำดับ.
 var cloudBitMask = 1 << 10;
 var cirrusBitMask = 1 << 11;

 // กำหนดค่าของ cloudBitMask และ cirrusBitMask ให้น้อยกว่า 0.
 var mask = qa.bitwiseAnd(cloudBitMask).eq(0)
   .and(qa.bitwiseAnd(cirrusBitMask).eq(0));

 return image.updateMask(mask).divide(10000);
}

var dataset = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_HARMONIZED')
         .filterDate('2023-01-01', '2023-01-30')
         // กำหนดการกรองเมฆในภาพเพื่อให้ได้ภาพที่มีเมฆน้อยกว่า 10 %
         .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE',10))
         .map(maskS2clouds);

var visualization = {
 min: 0.0,
 max: 0.3,
 bands: ['B4', 'B3', 'B2'],
};

// กำหนดจุดกึ่งกลางในการแสดงผลเป็นตำแหน่งพิกัดจังหวัดเชียงใหม่
Map.setCenter(98.9853, 18.7883, 12);

// แสดงผลข้อมูลภาพ และกำหนดการแสดงผลตามตัวแปร visualization ตั้งชื่อเลเยอร์เป็น "Sentinel-2 สีผสมจริง"
Map.addLayer(dataset.mean(), visualization, 'Sentinel-2 True color');

โดยผลลัพธ์ดังแสดงในภาพ

การโหลดข้อมูลภาพดาวเทียม Sentinel-2 แบบ Top-of-Atmosphere Reflectance

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 MSI , Level-2A เป็นข้อมูล TOA Reflectance ที่ได้รับการปรับแก้ผลจากชั้นบรรยากาศเรียบร้อยแล้ว  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 และทำการผสมสีจริงโดยใช้แบนด์ B4 B3 และ B2 จากการนำเข้าข้อมูลภาพใน Code Editor โดยใช้คำสั่ง

//กำหนดฟังก์ชั่นในการขจัดเมฆโดยใช้ Sentinel-2 QA.
function maskS2clouds(image) {
 var qa = image.select('QA60');
 
// ทำการเลือก Bits 10 และ 11 สำหรับขจัดเมฆที่มีลักษณะเป็นเมฆทึบและเมฆ cirrus ตามลำดับ.
 var cloudBitMask = 1 << 10;
 var cirrusBitMask = 1 << 11;

 // กำหนดค่าของ cloudBitMask และ cirrusBitMask ให้น้อยกว่า 0.
 var mask = qa.bitwiseAnd(cloudBitMask).eq(0)
   .and(qa.bitwiseAnd(cirrusBitMask).eq(0));

 return image.updateMask(mask).divide(10000);
}

var dataset = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
         .filterDate('2023-01-01', '2023-01-30')
         // กำหนดการกรองเมฆในภาพเพื่อให้ได้ภาพที่มีเมฆน้อยกว่า 10 %
         .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE',10))
         .map(maskS2clouds);

var visualization = {
 min: 0.0,
 max: 0.3,
 bands: ['B4', 'B3', 'B2'],
};

// กำหนดจุดกึ่งกลางในการแสดงผลเป็นตำแหน่งพิกัดจังหวัดเชียงใหม่
Map.setCenter(98.9853, 18.7883, 12);

// แสดงผลข้อมูลภาพ และกำหนดการแสดงผลตามตัวแปร visualization ตั้งชื่อเลเยอร์เป็น "Sentinel-2 สีผสมจริง"
Map.addLayer(dataset.mean(), visualization, 'Sentinel-2 True color');

โดยผลลัพธ์ดังแสดงในภาพ

อ้างอิงจาก : https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/sentinel-2