ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธ์ 2019 หรือ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563  โดยมหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งอาจจะเกิดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากการระบาดได้ EnGRIDs ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น “Safe Mapping Platform”  ที่ถือเป็นนวัตกรรมเชิงพื้นที่ที่ทีมนักวิจัย และทีมนักศึกษาได้ร่วมพัฒนาขึ้น โดยใช้ซอร์ฟแวร์รหัสเปิด (Opensources) ร่วมกับ Application LINE สำหรับติดตามการเดินทางส่วนบุคคลเพื่อใช้ในช่วงของการระบาดของโรค

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการเดินทาง การตรวจสอบพื้นที่ความเสี่ยง บันทึกการเดินทางในช่วงของการระบาดของโรค การติดตามข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการระบาด และการแบ่งปันจุดบริการอาหาร เครื่องดื่ม หน้ากาก แอลกอฮอล์ ด่านตรวจ และที่พักบุคลากรทางการแพทย์

ผลงาน “Safe Mapping Platform” จึงเป็นนวัตกรรมที่นำองค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้จัดการ แก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวก รวมถึงให้บริการข้อมูลข่าวสารสำคัญแก่ประชาชน ในช่วงที่สังคมกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤติจากโรคระบาด ทั้งนี้นอกจากการผลิตผลงานวิจัยเผยแพร่อย่างเป็นทางการแล้ว ความมุ่งมั่นตั้งใจของ EnGRIDs อีกประการหนึ่ง คือ เป็นสตูดิโอที่บ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีทักษะในการทำวิจัย เพื่อพร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ให้แก่ชุมชนต่อไป

อ้างอิง: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่