อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศักดิ์ดา หอมหวล
อาจารย์ที่ปรึกษา

ทีมผู้ช่วยวิจัย

ณัฏฐ์ สุขพรสวรรค์
พี่ณัฎฐ์
จักรพงค์ นามวงค์
พี่เต่า
อัจฉราวรรณ ศุภกา
พี่บิ้ว
วริสรา ไชยวงค์
พี่เชอรี่
ปฏิภาณ มาชมภู
พี่ฟาส

น้องๆ EnGRIDs

คอลิค เหมแก้ว
คอลิค
ธนากร ธรรมแสง
โอเล่