สตูดิโอวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Geospatial Research And Innovation Development Studio)

EnGRIDs

ผลงานของเรา

ผลงานที่ทีมวิจัย และทีมนักศึกษา
ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น

ชาว Engrids

สมาชิก EnGRIDs ของเรา

เกี่ยวกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับเรา
รวมถึงช่องทางการติดต่อ

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

อัพเดทข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ จากพวกเราชาว EnGRIDs

ชีวิตติด Map

เพจ Facebook ที่สตูดิโอของเราจัดทำขึ้นสำหรับเผยแพร่ และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับด้านภูมิสารสนเทศ เร็วๆนี้จะมีอะไรใหม่ๆให้น่าติดตามบ้าง ไปดูกันเลยยย

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
(Open Government Data)

ข้อมูลเปิด หรือ Open data (ข้อมูลที่อนุญาตให้เราเข้าถึงได้) จากเว็บที่รวมข้อมูลจากหลายๆ หน่วยงานของรัฐมาไว้ในที่เดียวกัน

Map Provider

ผู้ให้บริการแผนที่ฐาน (Basemap) รูปแบบ Web Map Service (WMS) ที่ใช้แสดงผลบนเว็บไซต์ เช่น OpenStreetMap (OSM), Google Map, Bing Map หรือ Stamen Map เป็นต้น

OSM

ข้อมูลฟรี GIS ใน OpenSteetMap หรือ OSM เป็นข้อมูล GIS แบบพื้นฐานครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก สามารถที่โหลดข้อมูล Shapefile ในรูปแบบ Point Line และ Polygon จาก OSM มาใช้กันได้แบบฟรีๆ

ชาว EnGRIDs

มาทำความรู้จักพวกเรากัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศักดิ์ดา หอมหวล

อาจารย์ ดร. ศักดิ์ดา หอมหวล

อาจารย์ที่ปรึกษา
ณัฏฐ์ สุขพรสวรรค์

ณัฏฐ์ สุขพรสวรรค์

ผู้ช่วยวิจัย


สตูดิโอวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม หรือเรียกสั้นๆว่า "EnGRIDs"

มีความต้องการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีทักษะการวิจัย รวมถึง ผลิตผลงานวิจัยเผยแพร่ แบ่งปันความรู้จากกลุ่มวิจัยสู่สังคมภายนอก และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ของพวกเราชาว EnGRIDs

Fieldwork

การลงพื้นที่ เก็บข้อมูลภาคสนาม
เพื่อนำมาใช้ในงานวิจัย

Workshop

กิจกรรมอบรมการใช้งานโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศ ให้กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ

Classroom

ห้องเรียน EnGRIDs สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อบ่มเพาะ และพัฒนาทักษะของนักศึกษา

ติดต่อเรา